web analytics

Chúc Mừng VH Mặc Khách

VH Mặc Khách, Tổng Thư Ký VBVNHN/Nam Hoa Kỳ
nhận giải Ba (thơ) Văn Thơ Lạc Việt 2018
San Jose, California

Ban Chấp Hành thay mặt toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chúc mừng VH Mặc Khách, Tổng Thư Ký VBVNHN/Nam Hoa Kỳ, vừa nhận giải Ba (thơ) Văn Thơ Lạc Việt 2018 vào ngày 17-11-2018 tại San Jose, California.

Kính mời quý văn thi hữu và thân hữu xem chương trình trao giải (xin bấm vào hình):  

  Ban Chấp Hành VBVNHN 

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Email:  LloydDuong@penvietnam.org

____________________________________________________________________

USA:  2010 Brooks Lanes, Oviedo, FL 32765
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.

____________________________________________________________________

 

Bạn cũng có thể thích...