web analytics

Kháng Thư Phản đối Dự Luật có nguy cơ cho phép Trung quốc thuê những vùng đất chiến lược của Việt Nam gần cả thế kỷ

Bạn cũng có thể thích...