web analytics

SẮC Hầu Như KHÔNG

Đọc sách đạo, ngẫm lời Phật dạy
Đem thực hành vẫn khó lắm thay !
Dưới cây, bên nước suối ngàn
Tịnh tâm, thiền định, tìm đàng tu thân

Tham chi mãi hồng trần danh lợi?
Sân si nhiều, nghiệp đợi ngày sau
Quán tâm, bố thí, nguyện cầu
Cầu xỉn ngũ uẩn thoát sầu vô minh

Tâm chánh đạo, sửa mình thiện ỷ
Phật tại tâm, khởi lý nhân duyên
Giúp người thoát khỏi truân chuyên
Gieo nhân được quả, nghiệp duyên tự mình

Sanh ra trong phù sinh một cõi
Lão già nua mệt mỏi toàn thân
Bịnh làm khổ nạn tấm thân
Tử sinh vòng lại vẫn trong luân hồi

Đường vãng lai trần gian lui tới
Nẻo trở về cát bụi ngàn sau
Vô thường, một cõi nhiệm mầu
Chung vòng cõi tạm, Sắc hầu như Không

Le Nguyen Nga /
Nhật Tuệ Yến

Bạn cũng có thể thích...