web analytics

NHẬU

Bàn nhậu tưng bừng mấy bợm già
Sừng sừng hăng tiết chuyện Kinh Kha
Chiến trường nghiêng ngả anh hùng cụng
Trận mạc lắc lư tráng sĩ khà
Nghỉ trận áo phanh xương thấy ngực
Dưỡng quân quần xệ bụng lòi da
“Dô, dô” hảo tửu nghìn chung ngọt
Túy ngọa sa trường đã quá ta.

Tao An

Bạn cũng có thể thích...