web analytics

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Vinh danh phụ nữ đấu tranh
Noi gương Trưng, Triệu lừng danh thủa nào
Ngày nay phụ nữ ra sao?
Xuống đường tranh đấu làu làu nữ nhi
Cởi lớp yếu đuối nhu mì
Chống kẻ gian ác, phải đi vào tù
Kẻ gian ác là “lũ ngu”
Bán rẻ đất nước, kết thù với dân
Tàu Cộng chiếm đất lần lần
Bạo quyền Cộng Sản đi thân với Tàu,
Làm quan “Thái-Thú” mới đau
Đàn áp dân chúng cùng nhau hưởng lời
Trước mắt chẳng hưởng đời đời.
Chiến tranh chia rẽ, chưa vơi lòng sầu
Nắm tay chung bắt nhịp cầu
Phụ nữ cũng chẳng cúi đầu làm ngơ,
Tương lai tươi sáng đang chờ…
Một ngày đắc thắng không mờ sử xanh
Chống giặc cứu nước lừng danh
Chung lưng nam giới công thành ngàn sau!

(Viết vào ngày lễ Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2017)
Trang Ngọc Kim Lang

Bạn cũng có thể thích...