web analytics

Màn Đêm

Màn đen bao phủ cảnh đêm thâu
Tí tách mưa rơi ướt trăng sầu
Một bóng rã rời bên song cửa
Vấn vương còn đó chuyện thương đau
 
Thao thức canh tàn bóng lẻ loi
Gió lùa vách lá mảnh trăng soi
Trên bàn chồng chất dăm hình lạ
Trong lặng thinh buồn riêng đơn côi.
 
HOA RAU MUỐNG

Bạn cũng có thể thích...