web analytics

ĐÔNG BUỒN LỮ KHÁCH

(Họa Bài Thu Lãng Tử của VH Tạo Ân)
Đọc Xuôi :
Chiều trời buốt giá tiết Đông sang,
Khách lữ nằm queo lạnh gác thang.
Hiu hắt phận già duyên nợ rũ,
Tóc tang làng cũ mái đình ngang.
Phiêu phiêu trí não đầu se sắt,
Ngẩn ngẩn tâm đời chuyện phế hoang.
Dìu dặt gió đưa cây rụng lá…
Khêu sầu khổ mộng giấc mơ vàng!
 
Đọc Ngược :
Vàng mơ giấc mộng khổ sầu khêu,
Lá rụng cây đưa gió dặt dìu.
Hoang phế chuyện đời tâm ngẩn ngẩn,
Sắt se đầu não trí phiêu phiêu.
Ngang đình mái cũ làng tang tóc,
Rũ nợ duyên già phận hắt hiu.
Thang gác lạnh queo nằm lữ khách…
Sang Đông tiết lạnh buốt trời chiều !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Bạn cũng có thể thích...