web analytics

Chiến Sĩ Trận Vong

Chiến sĩ trận vong, nát cõi lòng
Bao người nằm xuống, vẹn non sông
Anh đi chiến đấu nơi tiền tuyến
Dẫu xả thân minh cuộc tử vong

Tay gươm tay súng vung trong gió
Quyết chí xung phong giữ cõi bờ
Trong ta ghi nhớ đau lòng mãi
Nhũng bước chân ai, chẳng trở về

Lê Nguyễn Nga
Memorial Day, 2019

Bạn cũng có thể thích...