web analytics

Biệt Cố Hương

Thù trả chưa xong đã bạc đầu,
Chiến bào tơi tả biết về đâu?
Trời gầm, sấm động non còn hận,
Gió hú, mưa than nước mãi sầu.
Nấc tiếng chim quyên ca biệt quốc,
Đau lòng dân Việt nhỏ dòng châu.
Chiều nay ra biển mà hoài biển,
Mắt dõi theo con sóng bạc đầu.

Tạo Ân

Bạn cũng có thể thích...