web analytics

Tìm hiểu những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt Qua trống đồng cổ Ngọc Lũ Việt Nam

Hà Anh Phương VB/Tây Nam Hoa Kỳ  Trống đồng cổ Ngọc Lũ Việt Nam.    Suốt chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm văn hiến, tổ tiên ta đã dùng những giá trị truyền thống văn hóa dân tộcViệt, được ghi trên trống đồng cổ Việt Nam, để hướng […]

Tiếp tục đọc . . .