1000-Day Poetic Project: An Ode celebrating the Vietnamese Destiny

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VIETNAMESE ABROAD  PEN  CENTRE Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe www.PENVietNam.org January 17, 2018 PRESS RELEASE 1000-Day Poetic Project: An Ode celebrating the Vietnamese Destiny HS: 2018/TT/01/01E The 1000-Day Poetic Project is pursued by the Vietnamese Abroad PEN Centre to create an Ode celebrating the Vietnamese endeavor.  This […]

read more . . .